lördag 22 mars 2008

Den naturliga balansen

Vi lever gemensamt på en jord, vars rätta natur vi nog alla kan förstå, är att rikligen grönska och blomstra för att ge liv och välmående åt människor, djur och natur. En växtlighet vi alla borde ha rätt att få näring av, bygga av, tillverka av o s v och också kunna njuta av i form av doft, känsel, syn genom att mänskligheten ombesörjer den. Men istället missbrukas i allt snabbare takt Jordens resurser genom att gifter sprids, skövling av natur sker och att livs - och livsbringande resurser förbrukas för välfärd och nöjen. I spåren av detta är orättvisor vardagsmat för väldigt många människor. Allt detta bottnar i att "sko sig själv" - mentaliteten blivit drivkraften som är drivkraften hos många företag. Men faktum är, utan konsumenterna fanns inte dessa.

Allting hör ihop, även om det inte synbart gör det i nuet utan i förlängningen. De gifter som t ex sprids över odlingar får vi i våra kroppar med födan. De gifter som släpps ut i vatten, över industriområden och i luften genom bilavgaser och skorstenar kommer att fortsätta vidare och vidare. Det finns många fler giftkällor och skadliga omständigheter som ytterligare spär på detta. De gifter och kemikalier som finns i våra kroppar utsöndras och sprids även dom med avlopp och finns även kvar i begravda döda kroppar och fortsätter också vidare. Allting hamnar i ett ständigt kretslopp som sprids vidare från generation till generation. Därmed ökar belastningen ständigt. Där det finns reningsanläggningar samlas också avfall, som sedan måste ta vägen någonstans. Vi kommer inte längre ur detta ansamlande kretslopp! Och vi ser ju hur växtlighet, djur och människa påverkas negativt överallt i hela världen.

Den naturliga balansen är borta och i vissa delar av världen svälter man och i andra delar lever man för att konsumera och förbruka av Jordens resurser medan sopberget med skadligt avfall och utsläppen m m håller på att skada allt levande! Vår Jord har blivit ett onaturligt ställe, med onaturliga sätt att leva. I denna moderna tid har människors ohälsa allmänt ökat med diverse störande och uttröttande symptom och allvarliga sjukdomar som t ex cancer och Alzheimers ökar.

För rättvisa och välmående åt alla, behöver vi finna tillbaka till det naturliga sättet att leva. Vi måste gemensamt arbeta för att få en grönskande frisk värld i ekologisk balans. Då behövs först och främst en omsvängning när det gäller hur jorden brukas. Jordens resurser behöver tas om hand väl och fördelas rättvist till alla. Vi behöver också fundera på vad vi vill fylla upp livet med. Är det hälsa och glädje, eller bekvämlighet och roliga och tekniska och ständigt trendiga prylar till vilket pris som helst? Utifrån det kan vi behöva förändra vårt levnadssätt. Men om vi tar bort något, behöver vi lägga till något som känns fördelaktigt för oss. Och vad är väl den största fördelen för allt och alla? Vi kan inte tänka oss något annat än välmående, gemenskap, harmoni och glädje. Att inte tvingas stressa och istället hinna njuta mer av vad livet ger utan krav och press för att kunna köpa statusprylar! Utan ekologisk balans blir vi i alla fall sjuka, deprimerade eller känner missnöje eftersom gifter, elektromagnetiska fält och näringsbrister har den inverkan på kroppens system.

Det grundläggande för en ekologisk balans är först och främst att allt odlas utan besprutningsgifter. Det finns naturliga sätt att bekämpa skadedjur. Världen behöver delas upp i områden med samhällen där man lever så självförsörjande som möjligt. Det som människorna behöver inom området skall odlas inom området och färdigställas inom området och konsumeras inom området. Det eliminerar långa transporter, kräver inte olja och "spyr inte ut avgaser" och förstör inte luften vi andas.


Den skog som huggs ner och används måste kontinuerligt ersättas eftersom den är den stora koldioxidslukaren och brist på skog gör att atmosfären mättas på koldioxid. Skogen är jordens lungor. Vi behöver den! Att täcka växtligheten med asfalt och betong är mot naturlagarna eftersom växterna liksom skogen hjälper till att omvandla koldioxid till syre. Det finns flera fördelar med att vägarna inte asfalteras. Man tvingas sänka hastigheterna vilket innebär färre skadade och döda i trafiken. Varje område ansvarar för att vägarna underhålls så att de är farbara inom området.

Och vem har inte en inneboende längtan efter att få leva så?

En högst angelägen fråga är: Kan vi kraftigt minska stress, våldsbrott och psykisk och fysisk ohälsa om vi gör avkall på mycket av vår nutida bekvämlighet och trender? Vårt förslag för att få svar är att vi skapar samhällen där man lever ekologiskt självförsörjande i gemenskap med varandra utan det allra modernaste som levnadsstandard och där genomför vetenskapliga studier och samtidigt har kontrollmiljöer i vanliga samhällen.

Mona Rosenberg

Cina Lagerstedt Nilsson

Ulrika Hävre

Ing-Marie Ekmark

Berit Eriksson

Project Save The Earth, (www.pste.se)

Inga kommentarer: