torsdag 27 mars 2008

Främja begagnat!

Vi inom PSTE anser att man hela tiden måste välja det som förhindrar ytterligare skövling, spridning av gifter och annat som är skadligt för miljö och hälsa. Många av våra vanligaste produkter och sådant man allmänt använder innehåller ofta kemikalier, och deras tillverkning kräver ofta att man tär på jordens resurser, utan att företagen t ex sätter tillbaka av den skog de tagit...

Därför ser vi det som ytterst viktigt att alla tänker på detta och försöker motverka det. Ett bra sätt är att köpa begagnat. Kläder, möbler, saker...Och sedan kan man piffa upp dem, måla om, sy om...Skapa din egen prägel. Låt fantasin flöda. Sätt sidenband, spetsar och andra detaljer på gamla kläder. Sy in en begagnad klänning som råkar vara för stor i midjan. Med litet händighet klarar man mycket. Måla blommor på gamla stolar. Använd miljövänlig färg, såklart! Såga av ben, sätt på nya, längre ben för att höja en möbel som är för låg. Finn ut lösningar och sätt färg och snygga till det gamla.

Man kan t o m hämta inspiration från t ex möbelkataloger som annars vill inspirera oss till att handla just deras grejor. Istället kan man använda den och många andra reklamutskick som inspiration. Det har jag (Cina) själv gjort. Även om man blir översköljd av reklam som man känner att man skulle vilja ha,saker som man tycker är fina som inte fyller någon funktion, så kan man välja att tillverka detta själv. I den mån man kan. Saker som man verkligen behöver som t ex lampfötter - jag (Cina) tar detta exempel eftersom vi har gjort det - kan man låta en som är kunnig i t ex smideshantverk tillverka...

Det viktiga är att vi gör allt vi kan för atta spara på Moder Jords resurser! Låt det bli till en växande trend. Väck din inre kraft, din kreativitet , och låt den komma till uttryck. Det är till glädje för alla. Dig, din omgivning, naturen.

Cina Lagerstedt och Mona Rosenberg Project Save The Earth

lördag 22 mars 2008

Moder Jord´s liv

Visst kan du se
att gräset växer grönt med stolthet
att frukten mognar med värdighet
att blommorna slår ut i doftande färgprakt
- Visst kan du se vår Moder Jords gåvor

Men, hör du också hennes hjärta slå?
Känner du hennes kärlek i varje frö som gror?

Inte kan du då tillåta
att man skövlar, suger ur och förgiftar
det hon dig ger?
Inte kan du då tillåta
att hon plågas
för att de giriga ska ha sitt
och du ska ha alla dina trendiga saker?

Visst kan du
dricka dig otörstig av det klara vattnet
andas in syre i dina lungor
skuggas av ett mäktigt träd i solens hetta
lyssna till fåglars kvittrande lovsång
- Javisst, kan du ta del av Moder Jords gåvor

Men, hör du hennes klagan
när hon vrider sig i plågor?
Känner du hennes sorg
över vad som tillåts på hennes kropp?

Känner du hennes vanmakt för
att de giriga ska ha sitt
och du måste ha alla dina trendiga saker?

För detta har man hennes kropp sargat!
För detta har man våldfört sig på hennes själ!

Vänd dig mot skyn
och fråga: är det för allas och hennes skull
eller bara för min egen skull jag finns till
Svaret bor i den långa tystnadens stund
där du är ensam med dig själv
Djupt i ditt hjärta ska du då förnimma
En sanning stor och mäktig

När du förstår den med ditt eget blod
Vänd dig då till legendernas sånger
som susar i vindarna
Du kommer då att veta vem du är
vad du kom för
vart du ska gå
och du kommer inte längre acceptera
att man Moder Jord sargar
för någon ägodels skull
Från den stunden är du hennes krigare

(Dikt Mona Rosenberg 2008)

Växande Bandet

Vi lever alla tillsammans på Moder Jord, vars resurser allt snabbare skövlas och utarmas och spridningen av sådant som är skadligt för miljö och hälsa ökar. Drivkrafter bakom detta är hänsynslösa vinstintressen hos företag. Samtidigt tillåts detta av alla som ohämmat konsumerar de produkter och prylar som dessa tillverkar och andra företag köper in till försäljning. Project Save The Earth verkar för att denna skövling och kränkning av livets grunder ska ha möjlighet att avta, och att de grundläggande behoven - ren luft, rent vatten, ren mat, värme, rättvisa och frid - för allt liv istället ska främjas. Också för alla kommande generationers skull.

Cree-ordspråk:

"Först när det sista trädet huggits ner, den sista floden har förgiftats och den sista fisken fångats, kommer ni att förstå att man inte kan äta pengar!"

Project Save The Earth önskar att ett "Växande Band" ska kunna växa, med människor som aktivt bryter den konsumtionskedja som på ett negativt sätt bryter ner vår miljö och vår Jord. Människor som väljer att medverka till en bättre värld genom att välja att det är trendigt och trevligt att använda begagnat på ett nyskapande och kreativt sätt, samt naturliga, ekologiska och miljövänliga produkter i den mån det är möjligt. Var med du också i detta växande band, visa DIN GODA VILJA:
www.pste.se och www.pste.se/foreningen.pste

Den naturliga balansen

Vi lever gemensamt på en jord, vars rätta natur vi nog alla kan förstå, är att rikligen grönska och blomstra för att ge liv och välmående åt människor, djur och natur. En växtlighet vi alla borde ha rätt att få näring av, bygga av, tillverka av o s v och också kunna njuta av i form av doft, känsel, syn genom att mänskligheten ombesörjer den. Men istället missbrukas i allt snabbare takt Jordens resurser genom att gifter sprids, skövling av natur sker och att livs - och livsbringande resurser förbrukas för välfärd och nöjen. I spåren av detta är orättvisor vardagsmat för väldigt många människor. Allt detta bottnar i att "sko sig själv" - mentaliteten blivit drivkraften som är drivkraften hos många företag. Men faktum är, utan konsumenterna fanns inte dessa.

Allting hör ihop, även om det inte synbart gör det i nuet utan i förlängningen. De gifter som t ex sprids över odlingar får vi i våra kroppar med födan. De gifter som släpps ut i vatten, över industriområden och i luften genom bilavgaser och skorstenar kommer att fortsätta vidare och vidare. Det finns många fler giftkällor och skadliga omständigheter som ytterligare spär på detta. De gifter och kemikalier som finns i våra kroppar utsöndras och sprids även dom med avlopp och finns även kvar i begravda döda kroppar och fortsätter också vidare. Allting hamnar i ett ständigt kretslopp som sprids vidare från generation till generation. Därmed ökar belastningen ständigt. Där det finns reningsanläggningar samlas också avfall, som sedan måste ta vägen någonstans. Vi kommer inte längre ur detta ansamlande kretslopp! Och vi ser ju hur växtlighet, djur och människa påverkas negativt överallt i hela världen.

Den naturliga balansen är borta och i vissa delar av världen svälter man och i andra delar lever man för att konsumera och förbruka av Jordens resurser medan sopberget med skadligt avfall och utsläppen m m håller på att skada allt levande! Vår Jord har blivit ett onaturligt ställe, med onaturliga sätt att leva. I denna moderna tid har människors ohälsa allmänt ökat med diverse störande och uttröttande symptom och allvarliga sjukdomar som t ex cancer och Alzheimers ökar.

För rättvisa och välmående åt alla, behöver vi finna tillbaka till det naturliga sättet att leva. Vi måste gemensamt arbeta för att få en grönskande frisk värld i ekologisk balans. Då behövs först och främst en omsvängning när det gäller hur jorden brukas. Jordens resurser behöver tas om hand väl och fördelas rättvist till alla. Vi behöver också fundera på vad vi vill fylla upp livet med. Är det hälsa och glädje, eller bekvämlighet och roliga och tekniska och ständigt trendiga prylar till vilket pris som helst? Utifrån det kan vi behöva förändra vårt levnadssätt. Men om vi tar bort något, behöver vi lägga till något som känns fördelaktigt för oss. Och vad är väl den största fördelen för allt och alla? Vi kan inte tänka oss något annat än välmående, gemenskap, harmoni och glädje. Att inte tvingas stressa och istället hinna njuta mer av vad livet ger utan krav och press för att kunna köpa statusprylar! Utan ekologisk balans blir vi i alla fall sjuka, deprimerade eller känner missnöje eftersom gifter, elektromagnetiska fält och näringsbrister har den inverkan på kroppens system.

Det grundläggande för en ekologisk balans är först och främst att allt odlas utan besprutningsgifter. Det finns naturliga sätt att bekämpa skadedjur. Världen behöver delas upp i områden med samhällen där man lever så självförsörjande som möjligt. Det som människorna behöver inom området skall odlas inom området och färdigställas inom området och konsumeras inom området. Det eliminerar långa transporter, kräver inte olja och "spyr inte ut avgaser" och förstör inte luften vi andas.


Den skog som huggs ner och används måste kontinuerligt ersättas eftersom den är den stora koldioxidslukaren och brist på skog gör att atmosfären mättas på koldioxid. Skogen är jordens lungor. Vi behöver den! Att täcka växtligheten med asfalt och betong är mot naturlagarna eftersom växterna liksom skogen hjälper till att omvandla koldioxid till syre. Det finns flera fördelar med att vägarna inte asfalteras. Man tvingas sänka hastigheterna vilket innebär färre skadade och döda i trafiken. Varje område ansvarar för att vägarna underhålls så att de är farbara inom området.

Och vem har inte en inneboende längtan efter att få leva så?

En högst angelägen fråga är: Kan vi kraftigt minska stress, våldsbrott och psykisk och fysisk ohälsa om vi gör avkall på mycket av vår nutida bekvämlighet och trender? Vårt förslag för att få svar är att vi skapar samhällen där man lever ekologiskt självförsörjande i gemenskap med varandra utan det allra modernaste som levnadsstandard och där genomför vetenskapliga studier och samtidigt har kontrollmiljöer i vanliga samhällen.

Mona Rosenberg

Cina Lagerstedt Nilsson

Ulrika Hävre

Ing-Marie Ekmark

Berit Eriksson

Project Save The Earth, (www.pste.se)